Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekobieszczady.com/
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym ekobieszczady.com/sklep, prowadzony jest przez Marcin Kozioł prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M.K. Biznes Marcin Kozioł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 689-123-64-27, zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • Adres poczty elektronicznej: kontakt@ekobieszczady.com,
  • Pod numerem telefonu: 889 585 101,
  • Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej ekobieszczady.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.K. Biznes Marcin Kozioł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 689-123-64-27.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekobieszczady.com/sklep
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Moje Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Nabywca – konsument lub przedsiębiorca który za pośrednictwem sklepu internetowego nabywa towary od Sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

§3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po przez założenie Konta lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Przeglądanie asortymentu w Sklepie Internetowym jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w serwisie.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po dodaniu Towaru do koszyka.
 8. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 10. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 11. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 12. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, cechy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem formularza zamówienia zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • Udostępnienie do odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie firmy lub umówionym punkcie sprzedaży EkoBieszczady.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Towar wysyłany jest w Dniach roboczych od poniedziałku do czwartku.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon lub fakturę. VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 9. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenia Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
 10. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub jej niezgodności z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie Towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
 11. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub jej niezgodności z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie Towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

 

§7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  • Za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
  • W inny sposób, jeśli jest on określony na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór  Formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony jako Załącznik 1.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu na adres: Czarna Górna 82b, 38-710 Czarna
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie w jakim został wydany – w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami oraz z dowodem zakupu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy składaniu Zamówienia, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sklep internetowy “EkoBieszczady” zastrzega sobie prawo anulowania transakcji/zakupu bez podania przyczyny.

 

§9 Reklamacja i gwarancja

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Wszelkie uszkodzenia lub niezgodności należy zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się ze Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ekobieszczady.com
 2. Nabywca powinien odesłać reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres Sprzedawcy.
 3. Nabywca, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych.
 4. Reklamując zakupiony towar Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Nabywcy.
  6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
 5. W przypadku, gdy składana przez Nabywcę reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Nabywcy, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem terminu przydatności Towaru do spożycia, zamieszczonym bezpośrednio na opakowaniu lub etykiecie Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Postanowienia ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu dostarczenia Towaru Kupującemu, Towar był przeterminowany.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:
  • Zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży online – w tym realizacji zamówień i zwrotów, wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, zarządzania płatnościami,
  • Obsługi reklamacji,
  • Obsługi Konta użytkownika,
  • Przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter,
  • Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  • Tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Konsument wypełniając formularz oraz dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Umów sprzedaży.

 

§11 Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2.  O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

§12

1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy.
2. Zabronione jest wykorzystywanie, przetwarzanie, kopiowanie czy udostępnianie jakichkolwiek materiałów oraz zawartości w tym zdjęć i opisów towarów prezentowanych na niniejszej Stronie Internetowej bez pisemnej zgody Sklepu.
3. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Sprzedawcy jest nieuprawnione.

§13

 1. Każdy odwiedzający witrynę tego Sklepu Internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Jeśli korzystający ze Strony Internetowej nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, proszony jest o zmianę ustawień przeglądarki.

  §14 Postanowienia końcowe

 3. Konsument składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Umowy realizowane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 9. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w powyższym regulaminie prosimy o kontakt w celu ugodowego i zgodnego z polskim prawem rozwiązania problemu.
 10. W celu ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży prosimy o kontakt ze Sklepem.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

Czarna Górna 82b
38-710 Czarna

Godziny otwarcia

PON - PT
8:00 – 16:00

SOBOTA
9:00 – 15:00

NIEDZIELA
9:00 - 15:00

kontakt@ekobieszczady.com

tel. +48 889 585 101

Skontaktuj się z nami!

Wypełniając ten formularz kontaktowy, będziesz o krok bliżej bieszczadzkiej natury!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi